Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Văn bản Phòng GD & ĐT

hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 126 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua năm học 2011 – 2012. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đông Anh, ngày 08 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, Chuyên biệt và THCS. Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP...

Văn bản nhà trường

Kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện
PHÒNG GD&ĐTH. ĐÔNG ANH TRƯỜNG MN MAI LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÁO CÁO Kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện Năm học 2011-2012 Thực hiện kế hoạch số 231 PGD&ĐT- GDMN V/v thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2011-2012. Bộ phận chuyên môn trường mầm non Mai Lâm dự kiến kế hoạch như sau: 1/ Chuẩn bị nội dung - Các loại hình đồ dùng, thiết bị dạy học...